ชื่อ คุณจักรเทพ เดชนคร
บจก.เตียวฮง สีลม
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อสาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ค่อนข้างมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศน่าเรียน ผู้ถ่ายทอดเอาใจใส่ต่อผู้อบรม และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายชัดเจน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สอนได้สอนวิธีในการวิเคราะห์ปัญหาเป็นจุดๆ และสังเกตุอาการของปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก (ใกล้บ้าน)