ชื่อ คุณสงวนศักดิ์ แก้วมุงคุณ
กรมการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก แม่นยำในเนื้อหา "คนอื่นรู้ 1 คำตอบ เราต้องหาให้ได้ 3 คำตอบ"
หมายความถึงอาจารย์สอนให้เรารู้หลายคำตอบในเรื่องเดียวกัน แสดงความรอบด้านใน Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีครับ เพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกันมีความสนใจและช่วยเหลือกัน
อาจารย์ก็สร้างบรรยากาศเป็นกันเองไม่เครียดเกินไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องการความรู้ไปใช้งานจริง และความรู้ที่ได้ก็คิดว่าสามารถนำใช้งานได้เต็มที่ด้วยครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นประโยชน์ที่มากกว่าสิ่งที่มีในหลักสูตร เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลากหลายปัญหา
แต่อาจารย์ก็ช่วยได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
แจ้งวัฒนะรถติดสุดๆ ครับ 2 ช.ม. กับการเดินทาง