ชื่อ คุณอภิณัฐ เมฆลอย
บมจ. ไทคอน อินดัสทรีคอนเนคชั่น
ตำแหน่ง IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน และมีเทคนิคการสอนที่ดี และอาจารย์มีความรู้
ความสามารถเยอะ และตอบข้อสงสัยได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง ไม่เครียดมาก อาจารย์ถ่ายทอดการสอนได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้ เพราะมีความเข้าใจบางหัวข้อที่สนใจและนำไปใช้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หลายครั้งที่มีหัวข้อที่ไม่เข้าใจ อาจารย์ก็เข้ามาช่วยเหลือ และอธิบาย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล จากบ้าน แต่มีถนนมอเตอร์เวย์ จึงเดินทางสะดวก