ชื่อ คุณจาตุรงค์ สาระคุณ
จากอ.เบตง จ.ยะลา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี มีประสบการณ์ ชำนาญการสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด ถ่ายทอดความรู้อย่างง่ายๆ ในวิธีการ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บ้างในบางส่วน แต่ก็คงต้องต่อยอดศึกษาและฝึกประสบการณ์อีกต่อไปอีกมากครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุนดี กระตุ้น ท้าทายให้คิดให้ฝึกปฏิบัติ และช่วยแก้ไข   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ภายในกรุงเทพก็สะดวกพอประมาณ แต่จากเบตงยะลา ไม่สะดวกจริงๆ ครับ มาด้วยใจจริงๆ ครับ
มาด้วยใจจริงๆ