ชื่อ คุณพงศ์รวิช อธินาถรัตนพงศ์
Asiasoft PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ไม่ธรรมดา สามารถตอบคำถามได้อย่างเข้าใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศ OK อาหารอร่อยมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในการสอนเป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกในการเดินทาง แต่ที่จอดรถน้อยไปหน่อย