ชื่อ คุณวานิชย์ พลเทพ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี และเอียดมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี แต่สอนเร็วไปนิดหนึ่ง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี สอนให้ทุกคนรู้จักคิดไปด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกไม่ไกลมากนัก