ชื่อ คุณเอกรัฐ ไกรทอง
ร.ร. บางกอกพัฒนา
รับผิดชอบ IT Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนนานาชาติ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งในเนื้อหาที่สอน และสิ่งที่กำลัง update เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีมาก ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความกล้าที่จะถามปัญหาที่ไม่เข้าใจ หรือ
ถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองหรือในองค์กรที่รับผิดชอบ การถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์
ทำได้ดีมาก เข้าใจง่ายและเคลียร์
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ในส่วนตัวผม องค์กรยังไม่ได้มีการใช้งาน Linux แต่หลังจากที่ได้อบรม ก็ทำให้ได้ความรู้เรื่อง
Linux Server มากขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องการใช้งานก็จะสามารถรื้อฟื้น นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติได้ทันที
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เวลาติดปัญหาหรือมีอะไรที่เสริมเข้ามาในเวลาที่เรียน ในเวลาที่กำลังปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอน
ทำได้เยี่ยม สามารถแก้ปัญหาได้ตรงและไล่ลำดับการเช็ค อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โดยรวมการเดินทางถือว่าสะดวก แต่รถติดมากเวลาเย็นๆ ครับ