ชื่อ คุณธนบูลณ์ อึ้งถาวรวัฒนะ
บจก.มิลินเนียม ไมโครเทค
ตำแหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นทีมที่ดี ให้การแก้ไขปัญหานั้น พบคำตอบได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง และตรงตามวัตถุประสงค์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ