ชื่อ คุณไกรฤทธิ์ ธัญญานุรักษา
Regent Technology
ตำแหน่ง Technical Consultant
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Consult   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ความเข้าใจดีเยี่ยมครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจได้ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ แต่อาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นัก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้คำตอบและช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีครับ แต่ไม่ครอบคลุมผู้เรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีรถประจำทางมาสะดวก แต่ทางที่ผ่านรถติดมาก เลยทำให้ใช้เวลาเดินทางมาก