ชื่อ คุณประพน์ แซ่ลี้
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร รวดลัด กระชับ ตรงประเด็น ในเนื้อหาแต่ละบท
อ.พงศ์ภูมิ อธิบายความเป็นมาภูมิหลัง แต่ละบทครบถ้วน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ธีรภัทร เป็นกันเอง เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน
อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเอง ดูแลทั่วถึง ให้ตัวอย่างที่ใช้จริงในสถานการณ์ต่างๆ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ได้พื้นความรู้ Network ที่ประยุกต์ใช้งานได้ Concept โครงสร้างการทำงาน
รวมถึงหน้าที่การทำงาน โดยภาพรวม
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก ดูแลตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากบ้าน แต่เดินทางสะดวกดี สถานที่หาง่าย