ชื่อ คุณสว่างพงษ์ แจ่มศิลป์
บจก. ลูน่า
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Consulting Service & Jewelry Machinery   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ให้ความรู้ในระดับที่ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี สนับสนุน และมีความเป็นกันเองกับผู้อบรมทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนมากกว่านี้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีที่สุด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอสมควร