ชื่อ คุณสุริยะ ดีอุ่น
บจก. เฟล็คมีเดีย
ตำแหน่ง Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
โฆษณา   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้แน่น สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อุปกรณ์พร้อม บรรยากาศดี ห้องเล็กไปหน่อยครับ 2 วันแรกๆ หายใจไม่ค่อยสะดวก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ครับ จากที่อบรมก็ตรงตามที่กำลังต้องการ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือดี และรวดเร็วดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากออฟฟิตอยู่ไกล เลยเดินทางลำบากนิดหนึ่งครับ