ชื่อ คุณศุภการ เจริญไพโรจน์วงศ์
ร้านศุภการอะไหล่
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
-   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้เยอะดี หลากหลาย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถ่ายทอดได้ดี บรรยากาศสนุกๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แก้ไขได้เสมอครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกแต่สถานที่ไกลมาก