ชื่อ คุณอัฐพล เลหวิศิษฏ์
Supper Products Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
อุกรณ์การเกษตร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในหัวข้ออบรมมาก มีการนำเสนอหัวข้อบางเรื่องที่ไม่มีในหนังสือด้วย
อีกทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องของผู้อบรมได้ตลอดเวลา แสดงให้เห็นถึง
ระดับความสามารถของอาจารย์ได้เป็นอย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองอย่างมาก ผู้อบรมีความกระตือรือล้นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อบรม
มีการดูแลเอาใจใส่มาก
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
หัวข้อที่ได้เรียนนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้กับองค์กร เช่น Mail Server
การทำ Proxy Server และ Database Server ให้แก่พนักงาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการสนับสนุนจากอาจารย์เป็นอย่างดี อาจารย์สามารถชี้แนะและแก้ไขปัญหาได้ตลอดเวลา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางไป-กลับค่อนข้างสะดวกใกล้ที่พัก