ชื่อ คุณรัฐพล เลาหวิศิษฏ์
Supper Products Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
อุกรณ์การเกษตร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดีมาก สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศไม่ตึงเคียด มีความเป็นกันเอง ทำให้มีความสนุกสนาน มีการดูแลเอาใจใส่มาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะนำไปใช้ได้ แต่อาจต้องเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง (อีกมาก)   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้ความช่วยเหลือ และไขข้อข้องใจได้อย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอนดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ลำบากครับ