ชื่อ คุณปิ่นแก้ว สุจนากอบกุล
Thai Air Asia Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Officer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
สายการบิน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน Linux อย่างสูง สามารถถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ได้เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะเรื่องราวความเป็นมา ประวัติศาสตร์ ฟังแล้วเพลิดเพลิน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง สงสัยสามารถซักถามได้ อาจารย์ไม่ถือตัว เข้าถึงได้
อธิบายได้ถึงหลักการดี มีความเป็นมา อาหารอร่อย!
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องศึกษาเพิ่มเติม หากต้องการไปใช้งานจริง และนำไปดัดแปลงในโครงการต่อไป   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นแบบตั้งใจ และไม่ตั้งใจ สามารถผ่านได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ยังคงเดินทางมายากกว่า