ชื่อ คุณสกุลศักดิ์ รังวจี
OSD Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ.ทั้งสองท่านมีความรู้ความสามารถ ตอบและอธิบายคำถามที่ได้ทันทีในเวลาเรียน ทำให้เมื่อมีข้อสงสัยในขณะเรียน อ.ก็สามาถให้คำตอบได้ทันทีและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่ดีมาก ตอบคำถามที่สงสัยได้อย่างดี และทำให้บรรยากาศในการเรียนค่อนข้างสนุกสนาน ไม่ค่อยเครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้ในหลายส่วน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยตอบ และแก้ไขปัญหาได้อย่างดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางมานั้น สามารถเดินทางได้ง่าย เพราะมีรถประจำทางหลายสายผ่าน