ชื่อ คุณอุดมศักดิ์ บุญสนอง
บจก. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร ดีมาก เหมือน Google เดินได้
อ.พงศ์ภูมิ ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร ดีมาก มีเทคนิคในการอธิบายให้เข้าใจง่าย สำหรับผู้เริ่มต้นและบุคคลิกอารมณ์ดี เป็นมิตร
อ.พงศ์ภูมิ ดีมากเช่นกัน แต่เทคนิคในการถ่ายทอด (บางอย่าง) ยังเข้าใจยากอยู่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ ทั้งนี้อยู่ที่การนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง อาจยังมีปัญหา คงต้องเข้าไปสอบถามในเว็บบอร์ด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ทั้งคู่ทำได้ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โดยส่วนตัว ไม่มีปัญหาครับ