ชื่อ คุณภูริทัศน์ สวดสม
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ มีความสามารถในสายอาชีพ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร เอาใจใส่ใช้ได้ครับ ถ่ายทอดความรู้เข้าใจง่ายดี
อ.พงศ์ภูมิ เอาใจใส่ใช้ได้ครับ แต่สอนเร็วไปหน่อย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงนำไปปฏิบัติงานได้น้อย เพราะขาดสภาพแวดล้อมไม่มีใช้งานเลย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ก็ดีครับ ตามความสามารถและความรู้ของอาจารย์ผู้สอน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ใกล้ที่พัก เดินทางสะดวก