ชื่อ คุณพฤฒาจารย์ จันทนุภา
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร อ.มีความรู้และประสบการณ์สูง ทำให้ตอบปัญหาและถ่ายทอดความรู้ให้ นร.ได้อย่างดี
อ.พงศ์ภูมิ ดูหนุ่มและประสบการณ์น้อยกว่า อ.ธีรภัทร แต่ก็สามารถสอนและให้คำตอบได้อย่างดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร อ.สนอแล้วเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างและคอยแก้ปัญหาในขณะทำการสอนได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ อ.ช่วยตอบและแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่สงสัย รวมทั้งยังมีมุกตลก และนำเรื่องราวต่างๆ
มาเล่าให้ฟัง ทำให้เรียกไม่เคีรียดเกินไป
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะว่าเนื้อหาครอบคลุมดี ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงระดับลึกมากในแต่ละเรื่อง แต่ก็ทำให้นำไปต่อยอด
และช่วยในการศึกษาเรื่องยากๆ ต่อไปได้เป็นอย่างดี
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ใกล้เดอะมอลล์บางกะปิที่เป็นศูนย์รวมรถโดยสาร และใกล้ทางด่วนทำให้ไปมาสะดวกดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ใกล้ที่พัก เดินทางสะดวก