ชื่อ คุณวัชร มนตรีรังสรรค์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูม อ.ทั้งสองคนเก่งมากครับ ขนาดใช้ Fedora 12 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่
บาง function ที่ไม่เหมือนเก่า ก็ยังแก้ปัญหาได้แม่นยำและรวดเร็ว
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ อ.ทั้งสองคนดูแลเอาใจใส่ดี เวลาไม่เข้าใจตรงไหนก็อธิบายจนเข้าใจ
ไม่ทิ้งผู้เรียน คอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แน่นอน
เพราะอ.สอนค่อนข้างจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ อ.ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนทุกคน ไม่มีการข้าม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ (เพราะบ้านผมใกล้ อิอิ)