ชื่อ คุณนพรัตน์ หน่างเกษม
Thai Gate Co.,Ltd. อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร มีความรู้แตกฉาน แก้ปัญหา/ตอบปัญหาได้ดีเยี่ยม
อ.พงศ์ภูมิ มีความรู้แตกฉานและให้คำตอบ/ความรู้และองค์ความรู้ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ เป็นกันเอง เอาใจใส่กับนักเรียนทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตก Pre-Test จนจบ Post-Test   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีสุดยอด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก/สบาย