ชื่อ คุณกรอุมา สืบสันติ
สำนักงาน คปภ.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อ.สอนได้โดยไม่ต้องเปิดหนังสือ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะต้องย้ายมาทำ System Admin   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้ามารถไม่ติดจะดีมาก (ออกเช้า)   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อย