ชื่อ คุณชวลิต ตั้งวงษ์พิบูลย์
Prisma Presse, Paris FRANCE
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
บริษัทนิตยสาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ผู้สอนให้การสอน มีความรู้ครอบคลุม และประสพการณ์ในด้านการอบรมอย่างดีเยี่ยม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก ผู้สอนมีจิตวิทยาในการสอนได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งยังมีอารมณ์ขัน เข้าแทรกในการ animate class ได้อย่างดีเยี่ยม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ส่วนตัว หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้โดยทั่วไป ถือว่าได้ทำการเรียนรู้มากกว่าที่ประสงค์ไว้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ลดเสียงของเครื่องปรับอากาศลง และรักษาอุณภูมิห้องได้ในระดับที่ดี (สม่ำเสมอ)   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลจากใจกลางเมือง การคมนาคมเป็นไปได้อย่างลำบาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอให้เป็นอย่างนี้ต่อไป อาจารย์ดี หลักสูตรดี อาหารรอร่อย ขอบคุณครับ