ชื่อ คุณเสกสรรค์ กังวารจิตต์
IT One Co.,Ltd. อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Solution Provider   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. แน่นวิชามาก รวมถึงความขลังในการสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองมาก และได้ความรู้ในเชิงปฏิบัติ + ทฤษฎี สนุกจนไม่ได้ใส่ใจเรื่องเวลา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป็นพื้นฐานในการทำงานเบื้องต้น เนื่องจากต้องใช้ Linux OS ในการทำงาน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยดูแลอย่างเต็มที่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้ารถไม่ติด ช่วงขากลับค่อนข้างสะดวกมาก