ชื่อ คุณทศพร สิทธากุล
UNESCO Bangkok
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้มากสอนบางทีนอกเหนือหรือเพิ่มเติมจากในหนังสือ ทำให้ได้ trick หรือ เกร็ดเพิ่มเติม เนื้อหาที่สอนก็เยอะมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี เมื่อนร.ถามคำถามก็สามารถตอบได้ พร้อมยกตัวอย่างที่
สามารถเข้าใจได้ง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพราะเนื้อหาเยอะมาก อ.จะสอนแค่ความรู้เบื้องต้นที่
สามาถนำไปต่อยอดได้เอง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.พยายามตอบคำถามนักเรียนทุกคน แต่ไม่ค่อยมีคนถามเท่าไหร่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่ใกล้ ไม่ไกล