ชื่อคุณอดิเทพ กันหะ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ในเนื้อหาดีมาก และยังได้แนวความคิดต่างๆ อีกด้วย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สบายและเป็นกันเอง อาจารย์ดูแลเอาใจใส่ดีครับ แต่เนื้อหาบางเรื่องอาจจะเร็วไปนิดครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คาดว่าน่าจะนำไปใช้ได้ เพราะเนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ต้องใช้ แต่อาจจะต้องทบทวนและเรียนรู้ที่จะประยุกต์เพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาให้ตลอด รวมถึงเพื่อนๆ ก็จะช่วยกันดูแลแก้ไขให้ด้วยครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่มีที่พักใกล้สถานที่อบรม ราคาไม่แพง สามารถเดินทางมาได้ไม่ลำบาก