ชื่อคุณธเนศ แจ้งสว่าง
Charoen Cable TV Network Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
เคเบิ้ลทีวี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก แม่นยำ เข้าใจข้อมูลบริษัทเชิงลึก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.สอนได้สนุกสนาน เป็นกันเองไม่น่าเบื่อ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ข้อมูล และแนวคิดพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดหาข้อมูลเพิ่มเติม
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
ดี แต่ถ้าเป็นไปได้ สนับสนุนหลังการเรียนด้วย MSN จะดีมากมายครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมากมาย แต่ก็สะดวกดีครับ