ชื่อคุณอรรณพ นวรัตน์ธารา
Johnson & Johnson (Thailand) Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
สินค้าอุปโภคบริโภค   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ. พงศ์ภูมิ : ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ. พงศ์ภูมิ : ดีมากครับ Relax คุยนอกเรื่องเพื่อไม่ให้หลับและเครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แน่นอน เพราะมี webboard ที่สามาชิกคุยกันเป็นภาษาเดียวกัน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
มีขั้นตอนให้คิด เช่น แนะนำ, ให้ลองทำ, ยังไม่เฉลยทันที
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สบายมากครับ