ชื่อคุณสิริชัย พงศ์พชรสกุล
บจก.สตาร์แฟชั่น
ตำแหน่ง System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Garment   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ. พงศ์ภูมิ : ขั้นเทพ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ. พงศ์ภูมิ : ดูแลดีไม่มีปัญหา   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่อาจต้องใช้เวลา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
การแก้ไขและการสนับสนุนการช่วยเหลือทำได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
จากที่อยู่ค่อนข้างไกล นั่งรถหลายต่อ