ชื่อคุณอภิเดช อรุณศิริวงศ์
บจก.วิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม
ตำแหน่ง Project Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Software House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร : มีความรู้มาก ถ่ายทอดได้ดี สนุก และสอดแทรกความรู้นอกเหนือเอกสารได้ดี
อ.พงศ์ภูมิ : พอประมาณ สอนตามเอกสารมากเกินไป อธิบายบางจุดยังไม่ชัดเจนพอ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร : สนุกน่าติดตาม
อ.พงศ์ภูมิ : ถ้าสอนจบตามเอกสารแล้ว จะไม่ค่อยมีอะไรมาสอนเท่าไหร่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเนื้อหามาก และความรู้ที่นำไปใช้ไม่ได้นำไปใช้ทั้งหมด และความรู้ที่นำไปใช้
ก็ไม่สามารถใช้ได้ 100% เพราะสภาพแวดล้อมที่สอนได้ตัดด้าน Security ออก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร
ช่วยแก้ปัญหาในขณะเรียนได้ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ไม่มีที่จอดรถ