ชื่อคุณจารุวัฒน์ จีนเจียม
American Standard B&K PCL
ตำแหน่ง Senior System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : ดีมากเหมาะสมกับหลักสูตร   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร : ดีและถ่ายทอดความรู้ได้ดี ยกตัวอย่างเห็นชัดเจน
อ.พงศ์ภูมิ : ดีเอาใจใส่และมีตัวอย่างเหมาะสม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื่องจากเป็นการเรียนรู้ใหม่ ก็จะเอาไป Test และทดลองใช้ก่อนที่จะไปใช้งานจริงสามารถต่อยอดได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก แนะนำเอาใจใส่ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางวันเสาร์/อาทิตย์ เช้า รถไม่ติด สำหรับผมไม่มีปัญหา, ถ้าวันธรรมดาน่าจะปัญหาพอสมควร