ชื่อคุณสุริยัน ลิขิตพัฒนะกุล
American Standard B&K PCL
ตำแหน่ง Senior System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายสุขภัณฑ์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : เหมาะสมตามเนื้อหาของหลักสูตร   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ใช้หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพราะเรียน Fedora 12 แต่อาจใช้ OS ตัวอื่น เช่น SUSE   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เป็นกันเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถไม่ติด