ชื่อคุณเอกชัย จุลโต
Maruyasu Industries Co.,Ltd.
รับผิดชอบ IT Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ยานยนตร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะรายวิชาที่ได้เรียนมานั้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ โดยเฉพาะทาง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถให้คำชี้แนะ และชี้จุดบกพร่องได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก