ชื่อคุณรุ่งวิทย์ เหล่าชัยพฤกษ์
First Logic Co.,Ltd.
รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Firewall

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Computer   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : ดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ธีรภัทร - อ.พงศ์ภูมิ : ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาที่ใช้ปฏิบัติงานทั้งหมด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ส่วนตัวค่อนข้างลำบาก เพราะไกลจากที่เรียน