ชื่อ รจนกร องค์โฆษิต
DTC Enterprise Co.,Ltd.
รับผิดชอบ ผู้ช่วย Admin และ Web Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบ GPS   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ชำนาญและมีประสบการณ์ แต่บางครั้งสอนเร็วไปนิดหนึ่ง แต่มีเทคนิคการสอนดี รายละเอียดความรู้มากมาย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และอาจารย์เอาใจใส่ดี, มีปัญหาสอบถามได้ คำตอบเคลียร์   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก็ได้ตามความรู้พื้นฐานในการฝึกและหาประสบการณ์ในการทำงานต่อไป ซึ่งได้ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาบ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ติดตามเอาใจใส่นักเรียนดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกลไปนิดหนึ่ง ถ้าอยู่ใจกลางเมืองจะดีมาก