ชื่อ คุณอัมรินทร์ จารุวัฒนะการ
First Logic Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Noc Operation
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
บริการเกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้เรื่อง Linux โดยละเอียด/และสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ให้ความรู้เรื่อง Linux โดยละเอียดและเข้าใจง่าย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะสายงานใช้ OS Linux อยู่
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุนดีครับ ในเรื่องการแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจากที่พักไปหน่อยครับ