ชื่อ คุณสุนทรี ศักดิ์ศรีบวร
First Logic Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
IT Computer   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และถ่ายทอดดี มีเทคนิคการอธิบายที่ทำให้เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
จำนวนนักเรียนต่อ class น้อยทำให้ผู้สอนดูแลได้อย่างทั่วถึง มีเทคนิค การย้ำและรวบรวมความคิดดี
สามารถเข้าใจได้ง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องกลับไปฝึกฝนต่อยอดเพื่อปรับให้เข้ากับงาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยเหลือและให้คำแนะนำดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ก็มีรถโดยสารขึ้นได้จากหลายแหล่ง