ชื่อ คุณวราพร พรถิรพันธ์สันติ
AsiaSoft Corperation PCL.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
เกมส์ออนไลน์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ความสามารถดี สอนเข้าใจดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศห้องเรียน-การเรียน-การสอน เหมาะสมไม่เคร่งเครียดจนเกินไป อาจารย์เอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
การนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้งานจริงสำหรับตัวข้าพเจ้าต้องหมั่นศึกษาเพิ่มเติมเป็นประจำ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เหมาะสมดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ส่วนตัวคิดว่าไกล