ชื่อ คุณกฤษฎา สุภารัตน์
Union Nifco Co.,Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Adv. Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
วิศวกรรมพลาสติก   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สอนดี แต่การยกตัวอย่างยังทำความเข้าใจยาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเรียบง่าย เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียดทำให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์ในระดับหนึ่ง เนื่องจากต้องอบรมหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุน และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก แต่ไม่มีที่จอดรถ ควรมีที่จอดรถรองรับด้วยให้สามารถจอดได้มากกว่า 2 คัน