ชื่อ คุณฤทธิเกียรติ พัฒนโชติ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
รับผิดชองบ ดูและระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ สอนได้ดี สามารถอธิบายและตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ และแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน อาจารย์สอนเป็นกันเองดี เอาใจใส่นักเรียนดีมาก คอยซักถามตลอด มีการ Test คำสั่งปฏิบัติไปด้วย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามที่เรียนในหลักสูตรนี้ เนื้อหาครอบคลุมดีมาก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหา อธิบายปัญหาได้ดี จนกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ถึงผ่าน Test ไปได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สถานที่หาง่าย มีที่พักใกล้ๆ สะดวก