ชื่อ คุณวิวัฒน์ เล็กอุทัยพรรณ
Jebson & Jessen Communication
ตำแหน่ง Software Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Telecommunication   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มากมาย ไม่มีคำถามไหนที่ อ.ไม่รู้เลย ให้อีก 10 ดาว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศ OK แต่ที่จอดรถไม่ OK
อ.แก้ไขปัญหาได้ดีมาก มีเครื่อง spare ให้อีกเอาไปเลย 10 ดาว
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดี้ ใกล้บ้านดี