ชื่อ คุณอารยพงศ์ แช่มประสิทธิ์
Teo Hong Silom Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ICT   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดีมาก แต่ยังไม่สามารถอธิบายข้อสงสัยบางอย่าง อาจเป็นเพราะการตั้งคำถามของผู้เรียน ไม่ชัดเจน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ สามารถสอบถามได้เต็มที่   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ในบางส่วน แต่ยังไม่ครอบคลุมในส่วนที่ปฏิบัติงานทั้งหมด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ แก้ไขปัญหา รวดเร็ว   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวก เพราะบ้านอยู่ใกล้