ชื่อ คุณนนทวัฒน์ สุภัทธนาวัฒน์
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
เจ้าหน้าที่ IT
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ส่งออกไก่สดแช่แข็ง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถตอบปัญหาได้ครบทุกข้อ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ สามารถนำไปประยุกต์เอง ปฏิบัติงานได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี มีการบอกเว็บไซต์ที่จะ Download ข้อมูลมาได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะอยู่ใกล้ที่ทำงาน