ชื่อ คุณสุวิทย์ ชุมสิทธิ์
Group Seven Engineering Co.,Ltd.
รับผิดชอบ System Administrator
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ในเรื่องที่สอนดีมาก ชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปและความหมายของหัวข้อที่จะสอนพร้อมทั้งอธิบายเนื้อหา ก่อนการลงมือทำ Lab   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเอาใจใส่และการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์ดีมาก แต่ค่อนข้างคาดหวังในตัวผู้เรียนสูง ว่าจะสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้ภายในรอบเดียว   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งผู้เรียนต้องนำไปปฏิบัติ และทำความเข้าใจสักระยะ เพื่อให้พบปัญหาของการทำงานจริง
จะทำให้จำได้และแก้ไขปัญหาเป็น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ให้การสนับสนุน/ช่วยเหลือค่อนข้างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางค่อนข้างไกล แต่มิใช่อุปกสรรคของการเรียนรู้