ชื่อ คุณสุทัศน์ โซ๊ะวิเศษ
บริษัท ยาฮางิ (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบ IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอัดประจุเครื่องยนต์ ขึ้นส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีครับ อาจารย์มีความรู้ดีมากอธิบายได้ทุกจุด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติได้ เพราะเข้าใจที่อาจารย์สอนและมีหนังสืออธิบายได้ละเอียด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาให้ตลอด ทำให้ผู้เรียนได้พร้อมกัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ เพราะมีรถประจำทางผ่านหลายสาย