ชื่อ คุณชูเกียรต สร้อยเพชร
บริษัท เอเซี่ยนแหซิฟิคแคน จำกัด
รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตกระป๋องเปล่าและฝา   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจาารย์ผู้สอนเป็นผู้มีความรู้ดีมาก แก้ปัญหา มองปัญหาได้ชัดเจนและรวดเร็ว
หมายเหตุ : บางช่วงอาจารย์เร็วไปนิดสำหรับผู้เรียนที่ยังไม่คุ้นเคยกับ Linux มาก่อนอย่างผมหรือผู้มาอบรมครั้งแรก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี เป็นกันเอง ทำให้ผู้เรียนไม่เกร็ง ถ่ายทอดความรู้ให้เต็มที่ตามที่นักเรียนทุกคนต้องการ จากการสอบถามในห้องเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างแน่นอน เพราะอาจารย์ให้ความรู้
ถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรและการสอบถามเองจากผู้เรียนเพื่อไปปฏิบัติงานจริง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาได้รวดเร็วและมองเห็นปัญหาของผู้เรียน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
กลางๆ รถติดนิดหน่อย