ชื่อ คุณมกรา สากลวารี
นักศึกษา ม.ราชมงคล วิทยาเขตธัญญบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
นักศึกษา ใช้งบประมาณส่วนตัว   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในเรื่องที่สอนครบถ้วน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนใจผู้ที่ทำไม่ทันและช้าไปแก้ไขเมื่อผิดพลาด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้ความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมจากเดิมเยอะและทำให้มีพื้นฐานนำไปศึกษาต่อเองได้อย่างไม่ยากนัก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ผู้เข้าอบรมควรเตรียมตัวล่วงหน้าจากเอกสารที่ MyCom เตรียมให้จะสามารถทำใหเรียนตามคนอื่นได้ทัน