ชื่อ คุณทันศิชา กาญจนรักษ์
บจก.สหภัณฑ์เคหะกิจ จ.ลำปาง
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Firewall Workshop
Adv. Linux Network Security
Practical Enterprise Backup & Recovery

  1. ประเภทธุรกิจ
วัสดุก่อสร้างทุกชนิด   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในด้าน Linux เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่ายังต้องศึกษาเพิ่มเติม แต่ในคอร์สนี้เป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปต่อยอด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการแก้ไขให้เวลามีข้อผิดพลาด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปานกลาง