ชื่อ คุณพันธวัฒน์ อาจศิริมานะชัย
บจก.เมทราไบต์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
Web Hosting   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ด้าน Linux Server มีความรํ้ลึกซึ้งมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์มีลีลา ทำให้บรรยากาศไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าต้องทบทวนพอสมควร เพื่อนำไปใช้งานได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยสนับสนุนดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขับรถมาเรียน ไม่ลำบาก